Neznámé hudební prameny k dějinám slánských literátů v 16. století


přednáška, 14. listopadu 2019 od 17:00, malá galerie muzea

Hudbě ve vztahu k dějinám Slaného bude věnována přednáška prof. PhDr. Petra Daňka, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR). Příspěvek bude věnován třem pramenům, které dokládají bohatou a zajímavou hudební praxi literátského bratrstva při kostele sv. Gotharda ve Slaném. Prvým je ve Vlastivědném muzeu nedávno objevený misál z počátku 16. století, který patří k významným tištěným pramenům k dějinám liturgie a liturgické hudby v Čechách raného novověku. Druhým je rukopis českých jednohlasých písní, který si slánští měštané pořídili v devadesátých letech 16. století a který je dnes uložen v Národním muzeu v Praze. Posledním je tisk mší císařského varhaníka Charlese Luythona, který patří mezi největší a nejnákladnější předbělohorské tisky. I ten byl nalezen teprve v nedávné době. Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou dokumentací a zvukovými nahrávkami.
Vstupné je dobrovolné.

plakat danek prednaska listopad 2019