Kozáci. Minulost a současnost.


přednáška, úterý 3. května 2022 od 18 hodin, malá galerie

První úterý v květnu proběhne v malé galerii muzea přednáška
„Kozáci. Minulost a současnost“. Vystoupí Eugenie Číhalová, členka Rady vlády ČR pro národnostní menšiny a dcera bělogvardějského důstojníka s kozáckými kořeny (její otec po evakuaci armády generála P. N. Wrangela z Krymu do Istanbulu přijal nabídku československé vlády, usadil se v Praze a vystudoval medicínu na Karlově univerzitě). Součást volného cyklu „NAŠE XX. STOLETÍ“, vstupné dobrovolné. Akci pořádá spolek Wotrubia.

Číhalová 3-5-2022-1

Pěšky napříč republikou - Od východu na západ aneb 2222 mil po hradech a zámcích


přednáška, středa 20. dubna 2022 od 17 hodin, malá galerie

Třetí letošní přednáškou bude v malé galerii muzea příspěvek historika
PhDr. Martina Vostřela, Ph.D., (oddělení novodobých dějin Oblastního muzea v Lounech) na téma Pěšky napříč republikou – Od východu na západ aneb 2222 mil po hradech a zámcích. Tentokrát nás toulky nejen po vlasti české provedou od česko-slovensko-polského Trojmezí na Hrčavě přes Pováží, jižní Moravu, Vysočinu a jižní Čechy zpět na začátek cesty – na Trojmezí Čech, Bavorska a Saska. Vstupné je jako vždy dobrovolné.

plakat přednáška vostřel duben 2022

Slánská hora pohledem přírodovědce


přednáška, středa 30. března 2022 od 17 hodin, malá galerie

Jako náhradu za zrušený přednáškový cyklus Regio Slanensis vám nabízíme příspěvek biologa a současně ředitele slánského gymnázia
RNDr. Milana Dundra, CSc., který bude věnován nejznámější přírodní a archeologické památce města: přednáška nese název Slánská hora pohledem přírodovědce a proběhne ve středu 30. března od 17 hodin v malé galerii muzea. Vstupné je dobrovolné.

plakat prednaska slanska  hora dundr březen 2022

Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť


přednáška, čtvrtek 24. února 2022 od 17 hodin, malá galerie

Poslední čtvrtek v únoru se můžete těšit na první letošní přednášku s názvem Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť, kterou opakujeme na četná přání veřejnosti. Právě tento smečenský rodák dosáhl mnohem důležitějšího postavení než jeho otec Jaroslav Bořita, byl blízko samotnému císaři a získal též vysněnou, i když „skandální“ manželku z velmi významného italského rodu Gonzagů. Sňatek s kráskou z kulturně odlišného jihu Evropy nebyl bez obtíží, o čemž rovněž pohovoří ředitel muzea Jan Čečrdle. Přednáškou s netradičními prvky a množstvím obrazového materiálu si současně připomeneme letošní 420. výročí narození hraběte Jiřího Adama a 410. výročí narození jeho jistě atraktivní choti, jejíž identita bude odhalena právě při této přednášce. Vstupné je dobrovolné.

plakat prednaska martinic g onzaga čečrdle únor 2022

Z bělohorského bojiště na staroměstské popraviště


přednáška, čtvrtek 4. listopadu 2021 od 17 hodin, malá galerie


První čtvrtek v listopadu vás zveme na mimořádnou přednášku známé české historičky, publicistky a spisovatelky
Doc. Mgr. Marie Koldinské, Ph.D., s názvem Z bělohorského bojiště na staroměstské popraviště. M. Koldinská, známá mj. z televizního pořadu Historie.cs, pohovoří o období klíčovém pro vývoj Českého království i celé Evropy na počátku třicetileté války a o době porážky Českého stavovského povstání, bitvy na Bílé hoře a popravy českých pánů, rytířů a měšťanů 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, kde byl sťat také jeden rodilý Slaňák – Jan Šultys z Felsdorfu.

Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620, porážka stavovského povstání, je jedním z nejčastěji připomínaných mezníků českých dějin. Také poprava reprezentantů poražené stavovské opozice 21. června 1621 na Staroměstském náměstí je událostí, pevně ukotvenou v české historické paměti. Co se odehrálo během sedmi měsíců mezi bělohorskou bitvou a staroměstskou exekucí? Proč všichni vůdcové povstání neemigrovali, jak se k jejich potrestání stavěl panovník, jak probíhalo zatýkání, soudní proces a poprava? O tom bude přednáška, která kromě celostátních zohlední i regionální souvislosti tehdejších událostí.

plakat prednaska koldinska listopad 2021

Hřiby nejen do košíku


přednáška, čtvrtek 14. října 2021 od 18 hodin, malá galerie

Ve čtvrtek 14. října se všichni houbaři mohou těšit na přednášku známého mykologa Jiřího Véleho
(MK Unhošť) nazvanou Hřiby nejen do košíku. Vedle povídání o čeledi hřibovitých, kam nepatří jen jedlé houby, mohou zájemci přinést i houby, které sami nalezli, a p. Véle jim je pomůže určit.

plakat prednaska jiri vele hriby rijen 2021

České stopy v Dolním Slezsku (a Kladsku)


přednáška, středa 22. září 2021 od 18 hodin, malá galerie muzea

V září se konečně dočkáme [kvůli koronaviru již dvakrát odložené] přednášky známých slánských cestovatelů Mgr. Zdeňka Víška a Viktora Čížka o Českých stopách v Dolním Slezsku a Kladsku. Řeč a fotografický doprovod se budou týkat převážně zemí, které bývaly součástí Koruny české.
Vstupné je dobrovolné.

plakat cizek visek prednaska  slezsko kladsko září 2021

Československé dějiny podle Ruska


přednáška, čtvrtek 13. února 2020 od 18 hodin, malá galerie

V únoru Vás zveme na přednášku na aktuální horké téma, kde Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (Katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd UK), pohovoří o tom, jak jsou v současném Rusku překrucovány české dějiny. Příspěvek sleduje proměnu ruského výkladu československých dějin v kontextu aktuální historické politiky Moskvy. Zaměřuje se na přelomové momenty 20. století, které vedle československo-sovětských vztahů významně ovlivnily vývoj české i ruské společnosti, a po rozkladu sovětského bloku se proto staly předmětem intenzivního výzkumu historiků obou států. Komplex odborných odpovědí na otázky spojené s československou politikou SSSR v letech 1935-1989 zpochybnil pozitivní výklad dopadů sovětské zahraniční strategie. V dnešním Rusku je proto považován za překážku nového mocenského vzestupu Moskvy a podléhá intenzivnímu přehodnocování. Co nového tedy ruští historici zjistili v poslední dekádě o sovětské ochotě pomoci Československu v roce 1938, o sovětsko-československé spolupráci od začátku 2. světové války po československý únor 1948 nebo o srpnu roku 1968? A je toho dost, aby minulost narušila aktuální mezistátní vztahy?
Vstupné na přednášku je dobrovolné.

plakat přednáška kolenovská rusko 2020

Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť


přednáška, 30. ledna 2020 od 18 hodin, malá galerie muzea

Nejstaršímu synovi neblaze proslulého
Jaroslava Bořity bude věnována první přednáška v roce. V tomto příspěvku se dozvíte, že právě smečenský rodák Jiří Adam dosáhl mnohem důležitějšího postavení než jeho otec, byl blízko samotnému císaři a získal též vysněnou manželku z velmi významného italského rodu Gonzagů. Ovšem sňatek s kráskou z kulturně odlišného jihu Evropy nebyl bez obtíží, o čemž rovněž pohovoří ředitel muzea Jan Čečrdle. Řeč bude i o vztahu Jiřího Adama z Martinic ke Slanému. Doplňujeme, že celý neobyčejný příběh tohoto hraběte a jeho „skandální“ ženy bude publikován v letošním čísle Slánského obzoru. Vstupné na lehce netradičně pojatou přednášku, kterou doprovodí bohatý obrazový materiál, je dobrovolné.

plakat přednáška martinic gonzaga čečrdle leden 2020

Neznámé hudební prameny k dějinám slánských literátů v 16. století


přednáška, 14. listopadu 2019 od 17:00, malá galerie muzea

Hudbě ve vztahu k dějinám Slaného bude věnována přednáška prof. PhDr. Petra Daňka, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR). Příspěvek bude věnován třem pramenům, které dokládají bohatou a zajímavou hudební praxi literátského bratrstva při kostele sv. Gotharda ve Slaném. Prvým je ve Vlastivědném muzeu nedávno objevený misál z počátku 16. století, který patří k významným tištěným pramenům k dějinám liturgie a liturgické hudby v Čechách raného novověku. Druhým je rukopis českých jednohlasých písní, který si slánští měštané pořídili v devadesátých letech 16. století a který je dnes uložen v Národním muzeu v Praze. Posledním je tisk mší císařského varhaníka Charlese Luythona, který patří mezi největší a nejnákladnější předbělohorské tisky. I ten byl nalezen teprve v nedávné době. Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou dokumentací a zvukovými nahrávkami.
Vstupné je dobrovolné.

plakat danek prednaska listopad 2019

První pražská defenestrace 1416


přednáška, čtvrtek 24. října 2019 od 18:00, kaple Zasnoubení Panny Marie

Přednáška předního českého historika
prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., osvětlí příčiny, průběh a důsledky 1. pražské defenestrace, zlomové události, která 30. července 1419 zahájila husitskou revoluci a zároveň byla nepřímou příčinou smrti rozporuplného českého krále Václava IV. Soustředí se též na problém husitského radikalismu, k jehož významným centrům tehdy náleželo i město Slaný. Zájemce přístupnou formou seznámí s výsledky nejnovějšího bádání o významných událostech, jejichž 600. výročí si letos připomínáme.
Vstupné je dobrovolné.

plakat defenestrace 1419 čornej 2019

Čeští exulanti v Sasku


přednáška, středa 25. září 2019 od 18:00, malá galerie muzea

Příspěvkem slánského historika Josefa Kadeřábka si připomeneme jednu z důležitých kapitol vývoje Českého království v „temném“ období po bitvě na Bílé hoře. Také ze Slaného odešla řada obyvatel do Saska především z náboženských důvodů a město tak přicházelo o své vzdělané měšťany.

plakat exulanti přednáška kadeřábek 2019

Vojska generála Vlasova v květnových dnech 1945


přednáška, sobota 4. května 2019 od 18 hodin, malá galerie muzea

Spolek Wotrubia a MS ODS Knovíz organizují za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném a sdružení Občané města Slaného přednášku
Vojska generála Vlasova v květnových dnech 1945. První květnovou sobotu ji v malé galerii muzea přednese historik Pavel Žáček, první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a poslanec PS PČR. Je autorem knih „Prahou pod pancířem vlasovců. České květnové povstání ve fotografii“, „Vlasovci v boji za Prahu. Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.—9. května 1945“ a celé řady studií k tomuto tématu [např. „Vlasovci německým pohledem. Anabáze 1. pěší divize Ozbrojených sil KONR na jaře 1945“, „Zákulisí "pochodu na Prahu“. Kdo vyjednával o vlasovské pomoci povstalcům“, „Belzebub proti ďáblovi. Tzv. sovětská mise, vlasovci a Pražské povstání“, či „Zlikvidujte Vlasova. Potvrzuji - zlikvidujte! Vyvrcholení akce "Voron" na pozadí pražského povstání“]. Vstupné je dobrovolné.

Přednáška Vlasovci 4-5-2019

Poslanci za Slánsko na Říšské radě ve Vídni


Přednáška Mgr. Fabiniho dne 25. dubna 2019 je pro nemoc zrušena.

Všem zájemcům se tímto omlouváme.Výstavu
Poslanci na Říšské radě ve Vídni za slánský volební obvod doprovodí přednáška hlavního autora expozice, historika Mgr. Pavla Fabiniho z Masarykova ústavu a archivu AV ČR právě o poslancích ze Slánska na vídeňské půdě. Mgr. Fabini představí významné osobnosti, které náš region zastupovaly v rakouském mocnářství. Jednou z nich byl Jindřich Jaroslav hrabě Clam Martinic (1826—1887), jehož socha byla nedávno vrácena do důstojného prostředí Pantheonu Národního muzea v Praze.

Poslanci za Slánsko - přednáška  - Fabini - plakát


Regio Slanensis VII


přednáškový cyklus
gymnázium Slaný a kaple muzea, 12.—27. března 2019


7. ročníku přednáškového cyklu Regio Slanensis, který připravujeme za podpory Města Slaného a ve spolupráci se slánským gymnáziem a Patrií, z.s. Vedle pracovníků muzea stáli u zrodu tohoto projektu na přelomu let 2012—13 tehdejší starosta města RNDr. Ivo Rubík a archeolog a čestný občan města PhDr. Václav Moucha, CSc.

Regio Slanensis VII zahájí v úterý 12. března PhDr. Libor Svoboda, Ph.D. příspěvkem o překračování hranic ČSSR v době existence železné opony, moderním dějinám se budou věnovat i některé další příspěvky. Kompletní program celého cyklu naleznete na samostatném plakátu.

Program vyvrcholí dvěma vernisážemi v hlavní budově muzea:
Nejprve ve spolupráci s Mgr. Pavlem Fabinim z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Oblastním muzeem v Lounech
ve středu 13. března v 17 hodin zahájíme výstavu Poslanci na Říšské radě ve Vídni za slánský volební obvod. Které osobnosti zastupovaly město Slaný v parlamentu za časů císaře Františka Josefa I.? Jakým způsobem byli nominováni? A jak tehdy vůbec probíhaly parlamentní volby do instituce, která se v mnohém podobala dnešnímu evropskému parlamentu? Odpovědi na tyto otázky přiblíží expozice, která široké veřejnosti představí osobnosti, jež reprezentovaly v letech 1873 až 1907 sedm měst volebního obvodu – Slaný, Louny, Rakovník, Unhošť, Kladno, Nové Strašecí a Velvary.

První výtvarnou výstavou letošního roku bude Opravář monster: Nejen obrazy Přemysla Martince. Autor (*1957), člen Skupiny česko-slovenských surrealistů, který trvale žije nedaleko Mělníka, představí svou tvorbu z posledních let – malby, fotografie i prostorové objekty. Martincův charakteristický rukopis vznikl již v 80. letech a je naprosto nezaměnitelný. Na vernisáži, která je připravena na čtvrtek 21. března od 17 hodin v galerii muzea, proběhne mj. závěrečná fáze kolektivní surrealistické hry „Znamenitá mrtvola – 3D“.

Sedmý ročník cyklu bude završen ve středu 27. března od 19 hodin koncertem klasické hudby v kapli Zasnoubení Panny Marie; současně tak zahájíme další sezónu Kruhu přátel hudby, který je ve Slaném činný již od 40. let. S programem Hudba královen vystoupí umělecká ředitelka orchestru Queens of Classic Soloflutist Žofie Vokálková (flétna) a Zbyňka Šolcová (harfa), která často hraje mj. na Pražském hradě a zámku v Lánech.

Regio Slanensis VII plakat

Českoslovenští legionáři 1914—1920


přednáška, malá galerie, středa 20. února 2019 od 17:00

Výstavu
Pohledy z bojiště, která připomíná konec 1. světové války, doprovodí přednáška o čs. legionářích, kterou připravují kolegové z lounského muzea a která představí některé typy vojáků v 1. světové válce, působení čs. legií a příklady konkrétních osudů legionářů ve Velké válce. Hlavním přednášejícím bude historik Mgr. Jiří Líšťanský. Vstupné je dobrovolné.

plakat listansky legionari prednaska 2019

Židovská mystika


přednáška, čtvrtek 31. ledna 2019 od 17:00, malá galerie

První letošní přednáška je připravena na exotické téma Židovská mystika, kterou Vám představí znalec Blízkého východu, hebraista, oblíbený průvodce a cestovatel Mgr. Karel Hrdlička z Plzně. Nahlédněme do dědictví starého orientu, které může být aktuální i v dnešní uspěchané době.

plakat hrdlicka zidovska mystika 2019

Současná migrace do Evropy: Fakta a mýty


přednáška, středa 12. září 2018 od 18:00, malá galerie muzea

V září Vás zveme do malé galerie muzea na přednášku Současná migrace do Evropy – fakta a mýty, jíž přednese demograf Mgr. Robert Stojanov, Ph.D., který pro velký úspěch svého loňského vystoupení opět promluví ve Slaném. Současná migrace do Evropy neustále vzbuzuje pozornost médií, veřejnosti i politiků. Migrace mění vlády i složení evropských parlamentů. Co však víme o samotných migrantech? Odkud přicházejí, proč směřují do Evropy a co zde chtějí dělat? A jaké jsou dopady na Českou republiku? Potřebujeme imigranty? Tato přednáška alespoň částečně odpoví na zmíněné otázky. Vstupné je dobrovolné.

plakat stojanov migrace 2018

Historický kontext současné Kuby


přednáška, čtvrtek 17. května 2018 v 17 h, malá galerie

Před letními prázdninami proběhne v muzeu netradiční „exotická“ přednáška. Přední český odborník na latinskou Ameriku a autor řady knih
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., rodák ze Skryjí u Rakovníka, představí zemi v srdci Karibiku optikou moderního historického bádání.

Málokterá země atlantického světa zdůrazňuje svoje historické kořeny a zkušenosti tak jako Kuba. Na španělských historických mapách ji označovali za klíč k Novému světu, v osmnáctém století exportovala nejhledanější tabák na americkém a evropském trhu a na začátku devatenáctého století zůstala spolu s Portorikem poslední španělskou kolonií západní hemisféry. Postupně se pak stala největším světovým producentem cukru a v roce 1898 dosáhla po tzv. třicetileté válce nezávislosti. Současně zde ovšem pokračoval růst vlivu Spojených států a ještě před polovinou dvacátého století se stala fakticky součástí ekonomiky svého severního souseda. Ekonomický pokrok, jehož Kuba v této době dosahovala však nedokázal otupit kritiku části kubánské veřejnosti, která odmítala závislost ostrova na USA. Partyzánská válka skončila na konci roku 1958 vítězstvím Castrova Ejercita Rebelde, povstaleckého vojska a v následujících letech proměnil Castro kardinálně politickou, sociální i ekonomickou tvář země. Na systému, který na Kubě vybudoval, nezměnil nic ani jeho odchod z presidentské funkce a nakonec ani smrt. O podobě Castrovy Kuby se zdá být jasno přinejmenším do roku 2021, kdy skončí, alespoň podle současných předpokladů, funkční období generální tajemníka Kubánské komunistické strany Raúlovi Castrovi.

plakat kuba opatrny 2018

Jaroslav Bořita z Martinic: svět hodnot a ideií raně novověkého velmože


přednáška, čtvrtek 26. dubna 2018 od 17 h, kaple Zasnoubení Panny Marie

Přednáška se bude zabývat konfesijní a osobní prezentací
Jaroslava Bořity z Martinic s přihlédnutím k rekatolizaci města Slaný.

Šlechtic (od r. 1621—22 říšský hrabě) se narodil 6. ledna 1582 jako pohrobek, syn Jaroslava (I.) Bořity z Martinic a Johanky Dašické z Barchovy Běrunice a Veltrub, a byl proto opatrován poručníky. Největší podíl na formování jeho osobnosti však mělo studium na italských jezuitských školách, kde Jaroslav získal svůj klíčový rys – nesmířlivý postoj vůči všem nekatolíkům. Již ve svých dvaceti letech, poté, co se vymanil z opatrovnictví a stanul v čele rodového sídla na Smečně, začal na svém panství s tvrdou rekatolizací – tedy v těsném sousedství Slaného, které bylo v té době ještě svobodným královským městem s převládající utrakvistickou konfesí. Smečenským poddaným nejprve vzal právo svobodného převodu majetku, omezil činnost cechů a odňal městečku veškerá privilegia. Údajně měl i násilnými prostředky nutit poddané ke konverzi ke katolictví nebo je rovnou vyháněl ze svého panství. Řada takových vyhnanců se uchylovala právě do Slaného. Současně jako zastánce tvrdé katolické linie rychle kariérně stoupal po řadě zemských a dvorských úřadů (1603 královský rada, 1609 dvorský maršálek, 1616 karlštejnský purkrabí atd.). Šlechtic otevřeně vystupoval proti náboženské toleranci potvrzené vydáním Rudolfova majestátu. Naopak sám sebe chápal jako bohem vyvoleného k šíření a obrácení celých Čech ke katolictví. Důležitou se mu stala víra v posmrtný očistec, samospasitelnost katolické církve a zejména hluboce věřil v přímluvnou moc Panny Marie a svatých – tedy fenomény slánským utrakvistům cizí. Vzájemné konflikty na sebe nenechaly dlouho čekat…

plakat jaroslav bořita z martinic kadeřábek 2018

Dny italské kultury - koncerty a přednášky v muzeu


6., 10. a 11. dubna 2018, kaple a malá galerie muzea

Po zahájení Dnů italské kultury v pátek 6. dubna vernisáží výstavy
Praha – rudolfinské reflexe si ve 20 hodin nenechte ujít slavnostní koncert Sukova komorního orchestru, který v kapli Zasnoubení Panny Marie zahraje díla italských mistrů.

V malé galerii muzea se v
úterý 10. dubna od 17 hodin můžete těšit na dvě přednášky spojené s Itálií: Lubor Kunc pohovoří o rakousko-uherské polní poště na Sočské frontě a v Benátsku v letech 1915—18 a Michal Plavec o letcích ze Slánska na Italské frontě v téže době.

Ve
středu 11. dubna od 19:30 proběhne v kapli Zasnoubení Panny Marie koncert Kruhu přátel hudby, kde vystoupí skupina Atlantis Collegium s programem zaměřeným na starou italskou hudbu (skladatelé Vivaldi, Cervetto, Vinci a Tartini) tradičně interpretovanou na housle, violoncello a cembalo.

kph plakat duben atlantis collegium  2018

Virtuální model opevnění města a 3D skenování


čtvrtek 29. března 2018 od 17 h, městské kino Slaný

Na akci bude představen dlouho očekávaný projekt
Virtuální průvodce po středověkém opevnění královského města Slaný. Tento v České republice unikátní počin bude představen jeho hlavním autorem, archeologem Mgr. Jiřím Ungerem. Vedle povídání s promítáním v kině (asi 60 minut) dojde i na praktické ukázky nové mobilní aplikace přímo „v terénu“. Setkání doplní student Stavební fakulty ČVUT Lukáš Hort informacemi o připravovaném projektu o slánském podzemí a možnostech 3D skenování. Aplikace pro mobilní telefony bude veřejnosti dostupná v průběhu dubna.

Krátké video z prezentace projektu studentům gymnázia

Projekt připravujeme za podpory Města Slaný, Archeologického ústavu AV ČR a společnosti Virtual History.
Vstupné je dobrovolné.

plakat prezetace unger hort

Jiří z Poděbrad


přednáška, středa 7. března 2018 od 17 hodin, kaple Zasnoubení Panny Marie

Na začátku března Vás zveme do muzejní kaple na mimořádnou přednášku předního českého historika
Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., o významném českém panovníku Jiřím z Poděbrad a jeho cestě na český královský trůn. Právě za krále Jiřího nastal nový rozkvět našeho města poničeného za husitských válek. Přednáška se koná u příležitosti 560. výročí volby Jiřího českým králem 2. 3. 1458; dále 7. května si připomeneme Jiřího korunovaci. Vstupné je dobrovolné.

plakat jiří z poděbrad čornej 2018

Regio Slanensis VI


přednáškový cyklus
gymnázium Slaný a kaple muzea, 6.—16. března 2018


6. ročník vzdělávacího pásma zahájí v úterý 6. března
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. z lounského muzea, který v příspěvku Tisíc mil napříč republikou přítomné podnítí k hlubšímu poznávání naší vlasti, a to od nejzápadnějšího bodu na česko-německém pomezí přes hrady, zámky, městečka, tvrze, kostely i zajímavou přírodu, kam po 64 dnech a 1721 kilometrech došel s přáteli až na česko-polsko-slovenskou hranici.

Ve středu 7. března v 17 hodin Vás zveme do kaple muzea na mimořádnou přednášku předního českého historika
Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., o významném českém panovníku Jiřím z Poděbrad, čímž připomeneme 560. výročí jeho zvolení českým králem. Právě za krále Jiřího nastal nový rozkvět našeho města poničeného za husitských válek.

Jedno ze stěžejních témat ve čtvrtek 8. 3. přiblíží
PhDr. Josef Kadeřábek, Ph.D. z Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Na konkrétním prostředí města Slaného ukáže nové přístupy mikrohistorie a dějin každodennosti při studiu rekatolizace a představí odklon od tradičního faktografického dějepisectví. Celou periodu demonstruje na životním příběhu fiktivního modelového obyvatele města Slaný 17. věku. Příspěvek nese název Od kolébky do hrobu. Slánská protireformace očima dobového aktéra.

V pátek 9. 3. se pokusí
PaedDr. Irena Veverková ze společnosti Patria přiblížit na pozadí vývoje školských reforem od konce 19. století systém středního školství – dívčího vzdělání, specializovaného technického a ekonomického vzdělání (průmyslové školy, ekonomické školy, učňovské školy) do roku 1948. Vše v dějinném rámci měst Slaného a Kladna.

Druhý týden se ponese více v duchu moderních dějin. V pondělí 12. 3. pohovoří
Mgr. Pavel Fabini z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR o Poslancích na říšské radě ve Vídni s přihlédnutím ke Slánsku. V úterý 13. 3. naváže PhDr. Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů příspěvkem o působení neblaze proslulé Státní bezpečnosti ve Slaném v 50. letech. Ve středu 14. 3. bude pokračovat ředitel slánského muzea Mgr. Jan Čečrdle povídáním o kontroverzní osobnosti slánského vynálezce, továrníka a starosty v letech 1940—1944 Jaroslava Jana Pály a s ním spojené elektrotechnické továrně Palaba. Konečně Sibiří po stopách legionářů se ve čtvrtek 15. 3. vypraví historička kladenského magistrátu Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová, která dnešní Rusko opakovaně navštěvuje a sleduje podobu tamějších míst paměti.

Cyklus v pátek 16. 3. uzavřou archeolog
Mgr. Jiří Unger a student Stavební fakulty ČVUT Lukáš Hort první veřejnou prezentací projektu Virtuálního průvodce po středověkém opevnění královského města Slaný, který připravuje slánské muzeum za finanční podpory Města Slaného a ve spolupráci s Archeologický ústavem AV ČR a společností Virtual History. Vznikající aplikace pro mobilní telefony a související funkcionality dosud nemají v ČR obdoby. Jde o novátorský počin, který dovolí nahlédnout do podoby města kolem roku 1600. Bude představen i druhý vznikající projekt, který bude mapovat podobu slánského podzemí.

regio slanensis 6 plakat

Vyprávění o právu útrpném


středa 21. února 2018 od 17:00, malá galerie muzea

V únoru bude v malé galerii muzea přednášet Miroslav Vopat alias "Kat Vopat". Historická přednáška je připravena ve spolupráci se Společností patriotů Slaného. Výklad je založen na předávání věrohodných informací o temné historii mučení, trestů a poprav od doby středověké až po dobu nedávno minulou, kdy se podobných praktik neštítil nacismus a komunismus.

kat_vopat

Uhlí na Slánsku


přednáška, středa 17. ledna 2018 od 17:00, malá galerie

První přednášku v našem muzeu v roce 2018, tematicky spojenou s Vidimského výstavou fotografií normalizační výstavby, uvede
Ing. Josef Brázda vyprávěním o slánských dolech ve 2. polovině 20. století – známé krajinné dominantně města až do nedávné doby – s názvem Uhlí na Slánsku. Vstupné je dobrovolné.

plakat brazda prednaska uhli 2018

České stopy v Horní Lužici


přednáška, 6. prosince 2017 od 18:00, malá galerie

Na začátek prosince je v malé galerii muzea připraveno předvánoční povídání slánských cestovatelů Viktora Čížka a Zdeňka Víška "České stopy v Horní Lužici" o jejich cestě do země, která byla až do 17. století součástí Koruny české. Vystoupení formou komentované prezentace bude zaměřeno na historii hradu Ojvín, který byl oblíbeným sídlem Karla IV., a města Ochranova, které se stalo jedním z cílů pobělohorských náboženských exulantů. Vstupné dobrovolné.

plakat cizek visek prednaska luzice 2017

Počátky oddílu Státní bezpečnosti ve Slaném


přednáška, středa 25. října 2017 od 17 hodin, malá galerie

Vedoucí oddělení výzkumu let 1945–1989
PhDr. Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů seznámí posluchače s formováním československé politické policie (StB) ve Slaném. Přednáška o počátcích této neblaze proslulé instituce zřizované vládnoucí elitou KSČ proběhne poslední říjnovou středu opět v malé galerii muzea. Vstupné je dobrovolné.

plakat barta stb rijen 2017

Historie největšího zlatého pokladu v Čechách

přednáška, středa 4. října od 17 hodin, malá galerie

Zveme Vás do malé galerie muzea na přednášku z oblasti mincovnictví starých Keltů na českém území. Přednese ji
MUDr. Zdeněk Petráň, lékař a numismatik Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Je současně vnukem JUDr. Miroslava Hakena, významné postavy moderních regionálních dějin (popraven nacisty v 30. 6. 1942). Dr. Haken byl v roce 2014 byl zastupitelstvem města oceněn in memoriam za přínos občanské společnosti ve Slaném. Vstupné je dobrovolné.

plakat petran poklad 2017

12 tisíciletí Slaného a Podřipska


přednáška, středa 26. dubna 2017 od 17 hodin, malá galerie

Jarní sérii přednášek v malé galerii uzavře vystoupení RNDr. Jiřího Sádla, CSc. z Botanického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Přírodovědná přednáška 12 tisíciletí Slaného a Podřipska se pokusí zodpovědět na otázky jako proč je krajina kolem nás právě taková? Jak dávný je zdejší historický odkaz? A jak je odolný? Dnes se Slánsko mění, jako se mění celý svět. Ale celkový ráz zde zůstává. Budeme stopovat vývoj celé krajiny od finále doby ledové po dnešek.

plakat priroda podripsko slansko sadlo duben 2017

Regio Slanensis V


přednáškový cyklus s doprovodným programem,
gymnázium Slaný a hlavní budova muzea, 6.—22. března 2017


V pondělí
6. března bude promítáním starých záběrů Slaného zahájen již 5. ročník vzdělávacího cyklu Regio Slanensis. Série přednášek je určena zejména gymnazijním studentům, ale je volně přístupná i zájemcům z řad veřejnosti. Přednášky začínají v 9:45 hodin.

Vedle samotných přednášek bude ve středu
8. března v 17 hodin v galerii muzea zahájena výstava Čestmír Suška: Skulptury. Akademický sochař Čestmír Suška (*1952) představí zejména svou tvorbu z kovu – přetvořené předměty z běžného života (cisterny, kovové nádoby, koule) do zajímavých skulptur. Vzniklá čistě geometrická díla mají zachovanou patinu materiálu, tj. rez či zbytky barev, které odkazují na předchozí funkci předmětu. Na slánské výstavě v galerii muzea budou představeny i autorovy velkoformátové tisky.


V úterý
7. března promluví známý regionální historik Mgr. Milan Hes, Ph.D. na téma A brány se otevřely… osvobození 1945. Řeč bude o posledních dnech koncentračních táborů v Terezíně, Osvětimi a Buchenwaldu, současně bude představena stejnojmenná kniha. Ve středu 8. března bude hovořit akad. soch. Čestmír Suška o vlastní sochařské tvorbě, která využívá monumentální kovové objekty. Tématem přednášky Michala Plavce ve čtvrtek 9. března je Pomoc Československa při budování izraelského letectva 1948—1950. První týden přednášek zakončí v pátek 10. března Mgr. Pavel Fabini příspěvkem Poslanci na říšské radě ve Vídni s přihlédnutím ke Slánsku.

V pondělí
13. března zahájí druhou polovinu cyklu buštěhradský kronikář Jaroslav Pergl vyprávěním o slavném výtvarníkovi Cyrilu Boudovi. V úterý 14. března představí Mgr. Zdeněk Víšek kontroverzní postavu Slánského podnikatele a starosty Jaroslava Pály. Ve středu 15. března bude námětem příspěvku doc. PhDr. Petera Pavúka, CSc. dávná Homérská Trója včera a dnes. Ve čtvrtek 16. března seznámí posluchače s nejstarší historií Předního Východu Dějiny a legendy starého Izraele jazykovědec Mgr. Pavel Čech, Ph.D. Program zakončí v pátek 17. března v 19,30 hodin projekce Slaný dříve a dnes, která bude přednášena výkonným projektorem přímo na průčelí budovy gymnázia s využitím techniky tagtool v podání umělkyně Frances Sander.

Pásmo přednášek Regia Slanensis uzavře v malé galerii muzea
ve středu 22. března v 17 hodin přední odborník na středověké dějiny Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Autor přednášky Přemysl Otakar II. se narodil ve Slaném (*1946), roku 2002 byl jmenován profesorem pro obor české dějiny. Je autorem řady knih, které se zabývají knížecí a královskou dynastií Přemyslovců a je považován za jednoho z nejvýznamnějších domácích historiků.

regio slanensis 5 plakat

Kdo jsou migranti a proč přicházejí do Evropy?


přednáška, 16. února 2017 od 17 h, malá galerie

Současná migrace do Evropy vzbuzuje pozornost médií, veřejnosti i politiků. Málo se však mluví o tom, kolik migrantů do Evropy přišlo, o koho se jedná, proč k nám přišli a co zde chtějí dělat? A jaké jsou dopady na Českou republiku? Tato přednáška se snaží na dané otázky alespoň z části odpovědět.

Příspěvek na aktuální téma přednese
Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. (Sekce Geografie Přírodovědecké fakulty UK). V pátek 17. 2. od 9:45 téma přiblíží také studentům slánského gymnázia.

Vstupné je dobrovolné.

plakat stojanov migrace 2017

Cyril Bouda


přednáška, čtvrtek 26. ledna 2017 od 17 hodin, malá galerie

Na první přednášce nového roku bude řeč o
Cyrilu Boudovi – malíři, grafikovi, knižním ilustrátorovi, tvůrci chrámových oken, gobelínů, známek a v neposlední řadě i hudebníkovi, který by nedávno oslavil své 115. narozeniny. Na výjimečného člověka, umělce a jeho život naplněný tvůrčí prací zavzpomíná, tak jak jej zažil, kronikář města Buštěhradu Jaroslav Pergl. Připomeneme si také další členy rodiny Boudových, kteří byli rovněž výtvarníky, mezi nimi předčasně zesnulého Jaroslava Boudu (1898—1919), jehož vzácnou grafiku nedávnou muzeum získalo do své sbírky.

plakat cyril bouda 2017 pergl VAR 2

Sibiří po stopách legionářů


malá galerie, čtvrtek 8. prosince 2016 od 17 hodin

Přednáška o cestě na Sibiř, kterou se historička
Gabriela Havlůjová rozhodla připomenout osud generála československých legií Sergeje Vojcechovského, který byl odvlečen složkami NKVD v květnu 1945 z Prahy a na následky věznění v sibiřském gulagu v roce 1951 zemřel. Autorka během putování po Transsibiřské a Bajkalsko-amurské magistrále diskutovala s ruskými studenty, kteří nikdy neopustili své rodné město, navštívila místa, kde jsou pohřbeni českoslovenští legionáři a také si splnila svůj sen a proběhla se po zamrzlém Bajkalu. V roce 2020 má v plánu absolvovat tzv. Ledový pochod přes Bajkal na počest hrdinů, kteří 70 km přes zmrzlé jezero přešli v roce 1920 právě pod velením gen. Vojcechovského.

legionari_slany

Antické divadlo a jeho odkaz


dvě přednášky, středa 9. listopadu 2016 od 9 a 17 hodin, aula gymnázia a malá galerie

V rámci
Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, v.v.i. – největšího vědeckého festivalu v ČR - zavítá nejprve do auly slánského gymnázia a poté do malé galerie muzea Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., která pracuje v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. Zabývá se antickým dramatem a divadlem a jejich pozdější recepcí. Jaká témata nás čekají?

I. Věc Faidra: cesta jedné Kréťanky napříč staletími (aula gymnázia od 9.00)
Vztah macechy ke svému nevlastnímu synu se ve světové literatuře objevuje v různých variacích často. V evropském kontextu je pak nejvlivnější literární látkou mýtus o
Hippolytovi a Faidře, zvlášť často zpracovávaný dramatiky. Na těchto textech je proto velmi výhodné sledovat, jak proměny literárního i širšího kulturního a duchovního kontextu ovlivňují nakládání s dramatickou látkou a výsledný dramatický tvar. V přednášce bude věnována pozornost pěti dramatickým textům od antiky po konec 20. století.

II. Proč hrát řeckou tragédii? A jak ji hrát? (malá galerie muzea od 17.00)
Přednáška představí vzrušující otázky i základní překážky, se kterými se setká divák, stejně jako inscenátor při uvádění řecké
tragédie, tedy textů vzniklých v 5. století před Kristem. Budou představeny konjunktury a recese popularity antického dramatu na českých jevištích a hledáno vysvětlení těchto změn: co vede české divadelníky k inscenování antických tragédií a kdy se od těchto dramat odvracejí? Jakými způsoby k antickým tragédiím přistupují? To jsou základní otázky, na něž budeme společně hledat odpověď.

Obě přednášky jsou volně přístupné pro veřejnost.

plakat tyden vedy a techniky

Můžeme věřit médiím?


přednáška na aktuální téma, středa 26. října 2016 od 17 hodin, malá galerie

O současné roli sdělovacích prostředků ve vnímání reality, která nás obklopuje, o možnosti a schopnosti aktuální zprávy zkreslovat či s nimi manipulovat bude v malé galerii přednášet přední český teoretik médií
Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., který stál u zrodu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní je vedoucím Katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha. Jan Jirák byl také předsedou Rady České televize, přednášel na řadě zahraničních univerzit, je autorem mnoha publikací a spoluautorem koncepce mediální výchovy pro české základní a gymnaziální školství. Vstupné je dobrovolné.

plakat jirak media 2016 final

Karel IV. – Otec vlasti


přednáška, 21. září 2016 od 17 h, malá galerie muzea

Touto akcí si připomeneme letošní 700. výročí narození českého krále a římského císaře
Karla IV. (1316—1378). Jeho odkazu promluví známý regionální historik a ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka.

Když na konci listopadu 1378 zemřel Karel IV. profesor pařížské university Vojtěch Raňkův z Ježova ho v pohřební řeči poprvé nazval titulem Pater patriae – Otec vlasti. A pozdější arcibiskup Jan z Jenštejna o Karlovi při této příležitosti řekl, že
„byl moudřejší než biblický král Šalamoun“. Přednáška se tedy pokusí v krátkosti nastínit Karlovy životní osudy a upozornit na některé jeho činy tak, aby si posluchači sami mohli udělat úsudek o tom, zda oba slavnostní řečníci na Karlově pohřbu měli, či neměli pravdu.

plakat kuchyňka karel iv 2016

Jeroným Pražský

přednáška, středa 25. května 2016 od 18 hodin, malá galerie muzea

Mistr Jeroným Pražský (upálen 30. 5. 1416) je v českých i evropských dějinách vždy až ten druhý, za Husem. Zůstává tak se svou obětí i dramatickými životními osudy ve stínu svého staršího přítele a druha v mučednictví. Dá se říci, že nezaslouženě. Nonkonformní mistr čtyř evropských univerzit byl vynikající filozof, múzický obdařený člověk, "performer", skvělý řečník a zároveň jeden z průkopníků husitského obrazoborectví. Přednáška v hutné zkratce přiblíží dílo i působení národně smýšlejícího Čecha a současně pozoruhodného Evropana, který se významně zasloužil o seznámení českého prostředí s myšlenkami anglického učence Johna Wyclifa. O Jeronýmu Pražském bude hovořit přední český historik
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. Akci připravujeme spolu se Sborem Církve československé husitské Slaný. Vstupné je dobrovolné.


plakat přednáška čornej 2016

Milada Horáková – její život a odkaz


přednáška, středa 13. dubna 2016 od 17 hodin, malá galerie muzea

Dubnová přednáška je věnována jednomu z největších a nejvýznamnějších vykonstruovaných politických procesů po nástupu komunistů k moci po roce 1948. O životě JUDr. Milady Horákové bude hovořit erudovaná spisovatelka a historička PhDr. Zora Dvořáková. Patří k uznávaným autorkám literatury faktu a za své celoživotní dílo získala Cenu Miroslava Ivanova. S Vlastivědným muzeem ve Slaném dlouhodobě spolupracuje, je členkou předsednictva Společnosti pro ochranu kulturního dědictví Patria a členkou výboru Klubu dr. Milady Horákové. Vstupné je dobrovolné.

plakat přednáška dvořáková 2016

Islám v Evropě: Historie a současnost


přednáška, malá galerie, středa 30. března 2016 od 17 hodin

Naše pozvání po třech letech přijal přední český arabista PhDr. Josef Ženka z Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dr. Ženka se specializuje zejména na dějiny islámských zemí a arabskou západní historiografii a v našem muzeu již s úspěchem hovořil o tzv. 
arabském jaru. Velmi aktuální téma současnosti bude představeno z pohledu odborníka. Přijďte si ve středu 30. března v 17 hodin pro nové poznatky a zapojit se v případné diskuzi. Vstupné je dobrovolné.

plakat ženka přednáška 2016

Regio Slanensis IV.


přednáškový cyklus 7.—18. března 2016 v aule gymnázia, vernisáž 23. března 2016 v galerii muzea

Téměř celá polovina března se ponese v duchu čtvrtého ročníku vzdělávacího cyklu
Regio Slanensis, na jehož přípravě se podílí slánské Gymnázium Václava Beneše Třebízského a společnost pro ochranu kulturního dědictví Patria. Program cyklu je sestaven z celkem deseti odborných přednášek, které proběhnou v aule slánského gymnázia, jsou určeny především studentům, ale jsou současně bezplatně otevřeny nejširší veřejnosti. Přednášky můžete vyslechnout každý všední den od pondělí 7. do pátku 18. března vždy od 9:45 hodin. Příspěvky z oborů historie, archeologie, uměleckých disciplín, nových médií a dalších pronesou přizvaní specialisté z předních českých univerzit, výzkumných ústavů a muzeí, ale také archiváři i děti slánské 3. ZŠ. Cyklus bude završen vernisáží výstavy portrétů s názvem Tajemství vepsaná ve tvářích ve středu 23. března v 17 hodin v galerii muzea (2. patro).

Podrobný přehled všech přednášek naleznete na přiloženém plakátu.

regio slanensis 4 plakat

Četnická stanice na Slánsku v letech 1850—1945


přednáška, středa 17. února 2016 od 17 hodin, malá galerie muzea

Drhou letošní přednášku nazvanou "Četnická stanice na Slánsku 1850—1945" přednese bude PhDr. Milan Bárta, vedoucí Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci z Ústavu pro studium totalitních režimů.

„Četníci jsou dnes vnímáni především prostřednictvím Haškova Dobrého vojáka Švejka nebo nověji díky seriálům Hříšní lidé města pražského či Četnické humoresky. Tvořili přitom téměř sto let nepopiratelnou součást českého prostředí, občané s nimi přicházeli často do styku a každodenně je mohli sledovat při jejich obchůzkách svěřených rajonů.“

Takto uvádí PhDr. Milan Bárta svou stať s názvem Četnická stanice ve Slaném 1850—1945 ve Slánském obzoru (ročník 22) z roku 2014. Sborník je společně s dalšími ročníky k zakoupení v muzeu. Přednáška však přinese i dosud nepublikované informace z nejnovějšího bádání. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Bárta přednáška

Příběhy věcí ze sbírek slánského muzea


přednáška, 27. ledna od 17 hodin, malá galerie

Poslední lednovou středu Vás zveme do malé galerie muzea na přednášku naší dlouholeté spolupracovnice, restaurátorky MgA. Magdaleny Rafl – Bursové. V její dílně byla restaurována muzejní kniha Bartoloměje Paprockého „Diadochos“ z počátku 17. století, kniha z 16. století „Massopust“ Vavřince Leandra Rváčovského a jeden z nejvzácnějších sbírkových předmětů v expozici muzea – františkánské nekrologium. Je to v podstatě chronologický soupis zemřelých příslušníků františkánského řádu ze Slaného v ozdobné skříňce se symbolickým obrazem na přední straně. Mimo Slaný se MgA. Bursová podílela například na historizující květinové výmalbě stropu v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku v roce 2012 a spolupracovala na šablonách pro prvorepublikové dekory ve Vile Čerych v České Skalici. Rodina restaurátorů Raflových je známa kvalitou své práce, které můžeme vidět i v samém jádru Prahy, např. na Mostecké věži u Karlova mostu.

V prosinci 2015 MgA. Bursová dokončila náročné restaurování jedné z nejcennějších knih ze sbírky slánského muzea, tzv.
Melantrichovy Bible. Jde o 5. vydání českého překladu Bible z dílny významného českého renesančního tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina (asi 1511—1580). Několik vydání českých Biblí „Melantrišek“ představuje zásadní tiskařský počin své doby. Obnovenou knihu, kterou doprovází dřevořezby a nadstandardní grafická úprava si budete moci poprvé prohlédnout právě při této přednášce. Restaurování bylo finančně podpořeno fondem hejtmana Středočeského kraje.

plakat prednaska bursova restaurovani 2016

Kladsko 2005 aneb výprava za ztraceným koutkem české země


přednáška, středa 2. prosince 2015 od 18 hodin, malá galerie

Ve středu 2. prosince Vás zveme do malé galerie muzea na přednášku o putování dvou Slaňáků, historika a pedagoga Mgr. Zdeňka Víška a Viktora Čížka. Jde o vzpomínku na výpravu do země, která je tak blízko a o které toho tak málo víme. Do země, kterou založili Přemyslovci a kde se po staletí mluvilo česky. Do země, kde nedávno zemřela poslední rodilá Češka.

plakat cizek visek prednaska kladsko 2015

Život Pod lesem

přednáška o Džbánsku, středa 11. listopadu 2015 od 17 hodin, malá galerie

21. října byla ve výstavní síni muzea uvedena mezioborová putovní výstava věnovaná chráněné krajinné oblasti
Džbánu či Džbánska nebo též Podlesí - odtud název naší přednášky, která doprovodí výstavu a kterou provede hlavní autor výstavy Mgr. Miroslav Černý ze Skanzenu v Březně u Loun. Oblast Džánska je pozoruhodná nejen svou přírodou, ale rovněž specifickou kulturou lidí, kteří zde po staletí žili, rozvinuli zde mnohá řemesla a do dnešních dnů zachovali svéráznou lidovou architekturu a pozoruhodné památky. Právě lidem Pod lesem a jejich odkazu dnešku bude přednáška věnována. Vstupné je dobrovolné.

plakat cerny prednaska listopad 2015

A brány se otevřely - poslední dny tábora v Terezíně

přednáška, malá galerie muzea, 22. října 2015 od 17 hodin

V malé galerii muzea se ve čtvrtek 22. října v 17 hodin uskuteční přednáška známého slánského historika a pedagoga Mgr. Milana Hese, Ph.D. s názvem A brány se otevřely – poslední dny protektorátního Terezína. Součástí přednášky je také křest nové knihy "A brány se otevřely...", jejímž autorem je přednášející Milan Hes. Kniha pojednává o dnech osvobození koncentračních táborů Dachau, Osvětim a Terezín v roce 1945. Ještě v lednu 1945 se za ostnatými dráty nacistických lágrů nacházelo zhruba 600 tisíc vězňů. Celkový počet vězněných v letech 1933 až 1945, kteří se nedobrovolně ocitli v nejrůznějších německých represivních zařízeních, lze odhadovat na několik miliónů osob. Zvláštní kategorií jsou oběti vyhlazovacích táborů. V jejich případě o uvěznění hovořit nelze. Likvidace či vražda. To jsou ta pravá slova pro zvěrstva, jež byla páchána ve jménu rasisticky orientovaného nacionálního socialismu.

Kniha „A brány se otevřely…“ nás postupně provází posledními okamžiky existence táborů v Dachau, Osvětimi a Terezíně. Jak probíhalo osvobození na těchto místech hrůzy? V čem se odlišovaly první okamžiky svobody v Dachau – nejstarším a nejdéle fungujícím koncentračním táboře od konce existence osvětimské továrny na smrt, jež je dnes vnímána jako jeden z hlavních symbolů holocaustu? Jaké bylo čekání na vytoužený konec v protektorátním Terezíně? Autor již tradičně využívá velkého množství svědectví pamětníků 2. světové války.

36. svazek edice
Magnetka
1. vyd., váz., formát knižního bloku 127x200 mm, 128 stran + fotopříloha

plakat hes prednaska rijen 2015

Lounská brána

středa 23. září 2015 od 17 hodin, malá galerie muzea

V druhé polovině září je plánována přednáška vztahující se k současným
archeologickým vykopávkám, které byly odkryty v souvislosti s úpravou ulic Husovy (Londa) a Třebízského. Akce slibuje mj. podrobnější informace o odkrytých základech bývalé Lounské brány a nečekaném objevu starého renesančního mostu. Přednášet budou archeologové Mgr. Jiří Unger a Mgr. Jaroslava Řidký, Ph.D. V případě zvýšeného zájmu veřejnosti bude akce přesunuta do Kaple Zasnoubení Panny Marie.

plakat prednaska lounska brana

Ze Slánska až do vídeňského parlamentu: A. P. Trojan


přednáška, středa 15. dubna 2015 v 17 hodin, malá galerie muzea

V letošním roce si vedle jiných výročí připomínáme 200 let od narození českého právníka a politika
Aloise Pravoslava Trojana, který se narodil 2. dubna 1815 v Knovízi u Slaného a studoval na slánském gymnáziu. Ve svém pestrém životě se mj. zapojil do dění revolučního roku 1848, za což se mu dostalo uznání Karla Havlíčka Borovského. V několika funkčních obdobích postupně zastával posty poslance Říšského sněmu a Českého zemského sněmu (až do své smrti v roce 1893). Stál u zrodu Národní strany svobodomyslné, známější jako mladočeské, pracoval rovněž jako notář a v 60. a 70. letech zastával funkci starosty rakovnického okresu. Jeho životní osudy budou tématem přednášky historika a odborného pracovníka Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., PhDr. Tomáše W. Pavlíčka v malé galerii muzea ve středu 15. dubna od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

plakat pavlicek trojan duben 2015

Osudové únorové dny roku 1948


přednáška, středa 25. února 2015 od 17h, malá galerie muzea

Druhou přednáškou v letiošním roce bude příspěvek
PhDr. Milana Bárty, vedoucího Oddělené zkoumání komunistické totalitní moci z Ústavu pro studium totalitních režimů. Součástí přednášky, zabývající se únorovými událostmi roku 1948 na Slánsku, bude audiovizuální pamětnická ukázka a dobový materiál.

plakat barta unor 2015

Přednáška k 70. výročí osvobození Osvětimi


úterý 27. ledna 2015 od 17 hodin, malá galerie muzea

Přesně v den 70. výročí osvobození nacistického tábora v Osvětimi se v
17 hodin v malé galerii muzea uskuteční přednáška regionálního historika Mgr. Milana Hese, PhD. s názvem Oběti, přeživší, přihlížející a vrazi. Součástí přednášky bude audiovizuální pamětnická ukázka a dobový filmový materiál. V koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz - Birkenau zemřelo přes milion lidí. Hovoří o něm také nedávno vydaná kniha Milana Hese Čekání na smrt, kde autor popisuje tzv. rodinný tábor českých židů právě v Osvětimi. Přednáškou si současně v letošním roce poprvé připomeneme výročí 70 let od konce 2. světové války. Vstupné je dobrovolné.

plakat hes prednaska 2015

Západní Ukrajina a česká minulost a přítomnost


přednáška, 19. listopadu od 18 hodin v malé galerii muzea

Regionální historik a pedagog
Mgr. Zdeněk Víšek a jeho kolega na cestách pan Viktor Čížek pro Vás připravili povídání o své společné pouti na Ukrajinu a pátrání po záhadně zmizelém českém básníku Františku Gellnerovi.

Fotogalerie

Slánsko za 1. světové války


přednáška, středa 1. října od 17 hodin, malá galerie muzea


Zveme Vás na přednášku regionálního historika a politologa
PhDr. Michala Pehra, věnovanou výročí vypuknutí 1. světové války a jejímu dopadu na město Slaný a okolí. Přednáška se uskuteční ve středu 1. října v 17 hodin ve zrekonstruované místnosti malé galerie v přízemí muzea a v jejím rámci budou vystaveny originální dobové předměty s vojenskou tématikou. Tématu první světové války budeme věnovat pozornost i v dalších letech. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

plakat pehr prednaska 2014

Židovský hřbitov ve Slaném v proměnách času

přednáška, středa 9. dubna od 17 hodin, malá galerie muzea

Pedagog a historik Mgr. Zdeněk Víšek ze slánské Obchodní akademie představí dosud málo známé téma této funerální slánské památky. Areál židovského hřbitova je unikátní mj. svou obřadní síni ve funkcionalistickém slohu, která byla nedávno rekonstruována. Židovský hřbitov, kde nalezneme též náhrobky obětí koncentračních táborů, byl 11. června 2010 prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.

plakat visek prednaska zidovsky hrbitov 2014 Celý článek...

Sto let od 1. světové války


aneb když český král František Josef I. v Orientu podněcoval muslimy k džihádu
přednáška, 19. února 2014 od 17 hodin, malá galerie muzea

Autorem druhé únorové přednášky je novinář Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Do loňského roku působil jako redaktor zahraniční redakce a zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. O výbušném prostředí tohoto regionu napsal tři knihy: Světla a stíny islámu, Labyrintem Íránu a Nesvatá válka o Svatou zemi, za níž získal v roce 1912 prestižní Cenu Egona Erwina Kische. Vstupné je dobrovolné.

plakat bretislav turecek unor 2014 Celý článek...

Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště v roce 1948. Realita nebo nemožnost?

přednáška, středa 5. února od 17 hodin, malá galerie muzea

Přednáška PhDr. Milana Bárty, vedoucího Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci z Ústavu pro studium totalitních režimů o málo známé události na Slánsku z období nástupu komunismu v Československu.

plakat Celý článek...

Slánský poklad


přednáška, malá galerie muzea, středa 22. ledna 2014 od 17 hodin

Ve
středu 22. 1. budete moci opět vyslechnout přednášku vědeckého pracovníka a pedagoga z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a VŠCHT v Praze doc. RNDr. Lubomíra Pospíšila, CSc. a numismatika a historika umění PhDr. Jiřího Lukase z Muzea hlavního města Prahy na téma Slánský poklad. Přednáška bude doplněna o nové poznatky, které Vám přiblíží tento zcela ojedinělý slánský nález souboru několika tisíc mincí převážně z 16. a 17. století, stejně jako dobový mincovní systém a způsob obnovy nalezených mincí. Vstupné dobrovolné.

slansky poklad prednaska 2014 Celý článek...

Ukrývaní a ti druzí

přednáška, středa 27. listopadu od 17 hodin, malá galerie muzea

Ve své aktuální přednášce se slánský historik a didaktik dějepisu
Mgr. Milan Hes, PhD., zaměří na osudy ukrývaných Židů, tj. na specifickou kategorii přeživších holocaustu, kterým nebyla dosud v odborné literatuře věnována taková pozornost jako například vězňům ghett, koncentračních či vyhlazovacích táborů. Přednáška bude spojena s křtem dvou nových autorových knih. „Dny strachu – Osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa“ a „Promluvili o zlu – Holocaust mezi dějinami a pamětí.“ Publikace vydalo v říjnu 2013 nakladatelství Epocha. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

plakat Ukrývaní a ti druzí Celý článek...

Staré sýpky na Slánsku

přednáška, středa 16. října od 17 hodin, malá galerie muzea

Ve
středu 16. října Vás zveme do malé galerie muzea na přednášku etnologa PhDr. Lubomíra Procházky, CSc., vedoucího Skanzenu ve Vysokém Chlumci a Muzea Špýchar Prostřední Lhota (pobočky Hornického muzea v Příbrami) s názvem Staré sýpky na Slánsku. Náš dlouholetý spolupracovník a autor publikace o špýcharech na Slánsku (vydaly Přemyslovské střední Čechy v loňském roce) pohovoří obecně o významu, funkci a typech špýcharů na českém území, zvl. ve středních Čechách. Jádro přednášky pak obsáhne pojednání o špýcharech (sýpkách) v širší oblasti Slánska, včetně současného stavu těchto objektů v terénu, kdy bude promítnuta fotografická dokumentace pořízená ke zmíněné publikaci. Vstupné je jako vždy dobrovolné.

plakat Staré sýpky na Slánsku Celý článek...

Titulatura středoevropské aristokracie


přednáška, čtvrtek 19. září od 17 hodin, malá galerie muzea

Na první poprázdninové přednášce pohovoří v malé galerii muzea
PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze na téma Titulatura středoevropské aristokracie. Petr Mašek je znám jako hlavní autor nedávné velkolepé výstavy Staré pověsti české v Národním muzeu a autor knih Prastaré pověsti české, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti a dalších. Na přednášce bude řeč o vývoji šlechtických titulů, jejich hierarchii a variantách, udělování šlechtických titulů i jejich ztrátě. Na řadu přijdou i rody působící v našem kraji. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Titulatura středoevropské aristokracie Celý článek...

Tři generace architektů


přednáška, úterý 13. srpna od 17 hodin, malá galerie muzea

Před zakončením stejnojmenné výstavy si v úterý 13. srpna naposledy připomeneme obdivuhodné architektonické dílo čtyř architektů rodiny Rejchlovy z Hradce Králové. Jan Rejchl do Slaného na počátku 30. let 20. století vnesl ducha kvalitní moderní architektury realizacemi staveb městské spořitelny, hudební školy a dostavby Okresního domu. Nejen o něm pohovoří autor výstavy Tři generace architektů Ladislav Zikmund - Lender. Vstupné dobrovolné.

plakat prednaska architekti rejchl Celý článek...

Buddhismus na Západě

Akci pořádá Centrum Buddhismu Diamantové Cesty linie Karma Kagju, promluví učitel Roman Virt. Vstupné je 60 Kč. Přednáška proběhne v jako náhrada za zrušenou přednášku původně naplánovanou na 3. června.

buddha

Malá galerie muzea, 19. června od 19 hodin Celý článek...

Jan Zach - Slánský rodák a americký sochař

Přednáška a představení nové knihy.

Na závěr května se můžete těšit na zcela mimořádnou událost: představení osobnosti slánského rodáka
Jana Zacha (1914—1986), který byl dosud českému prostředí téměř zcela neznámý. Janu Zachovi se po dětství stráveném ve Slaném a studiu v Praze doslova otevřely dveře do světa, do Československa se však nikdy nevrátil. Tuto nezaměnitelnou a nesmírně zajímavou osobnost si připomínáme vydáním knihy o jeho životě a díle, a také doprovodnou přednáškou, kde poznáte mezníky jeho fascinující životní dráhy.

Kniha
Jan Zach - Životní a umělecké křižovatky amerického historika umění Rogera Hulla zevrubně mapuje neuvěřitelné životní peripetie a vyspělé a rozsáhlé umělecké dílo Jana Zacha, proto jsme po odsouhlasení ze strany vydavatele amerického originálu knihy přistoupili k vydání české verze. Všechny zvídavé můžeme ujistit, že čím hlouběji jsme pronikali do tajemstvím obestřeného odkazu Jana Zacha, čím více informací jsme o se o jeho osobě dozvídali, tím silnější zodpovědnost vůči odborné i laické veřejnosti, ale i samotnému Janu Zachovi jsme cítili. Ze všech pozoruhodných jednotlivostí Zachova života můžeme zmínit např. jeho zakázky pro stavby legendárního nedávno zemřelého brazilského architekta Oscara Niemeyera. Pojítek Jana Zacha se světovou uměleckou elitou je však mnohem více. Chcete-li poznat osobnost Jana Zacha blíže, pochopit jeho vazby ke Slanému a případně si zakoupit zmíněnou knihu, nenechte si ujít ve čtvrtek 30. května od 17 hodin v malé galerii muzea povídání Jana Čečrdleho a jeho hostů. Vydání knihy je finančně podpořeno Městem Slaným. Vstupné je dobrovolné.

„…po opuštění svého rodiště nasál to nejlepší z pražského uměleckého prostředí a unikl nacistické okupaci Československa díky tomu, že byl jako velký talent vyslán na světovou výstavu do New Yorku. V té době ještě netušil, že už se do své vlasti nikdy nevrátí. Osud jej zavál do Brazílie, poté do Kanady a nakonec do amerického Oregonu. Jeho talent, pracovitost, vnímavost a lidský přístup mu doslova otevřely cestu do světa.“

„V roce 1945, kdy skončila nacistická okupace Československa, uspořádal pro českou exilovou vládu v prostorách Brazilian Press Association v Riu výstavu fotografií českého průmyslu. V roce 1946 uspořádal výstavu děl českého malíře a grafika Václava Hollara a v témže roce připravil putovní výstavu děl současných brazilských a československých výtvarných umělců… V této době také potkal svou budoucí ženu.“

(ukázky z nové knihy Jana Zach - Životní a umělecké křižovatky)


Malá galerie muzea, 30. května od 17 hodin

jan zach prednaska a prezentace knihy

Fotogalerie Celý článek...

Arabské jaro, demokratické léto a islamistický podzim

Zkraje mrazivého února Vám přinášíme přednášku o jednom z nejvýraznějších témat světového dění posledních let.

Na počátku roku 2011 došlo v mnoha zemích arabsko-islámského světa k rozsáhlým demonstracím proti tamním vládcům či vládám. V Libyi a Sýrii propukly za přispění zahraničních vlivů občanské války, v Maroku učinil král ústavní ústupky, v Egyptě byl nastolen jiný druh vojenské správy, v Alžírsku, Jemenu, Bahrajnu a Jordánsku bylo revoluční hnutí silově či dohodou potlačeno. Pouze v Tunisku došlo k poklidné demokratické transformaci. Evropa včetně českých občanů se oprávněně obávala, co značný neklid na druhém břehu Středozemního moře přinese. Dnes po dvou letech již můžeme částečně hodnotit, kam se jednotlivé země ubírají a jaké důsledky to může mít pro Evropskou Unii a tedy i Českou republiku.

O nedávném vývoji v zemích severní Afriky a Blízkého východu promluví v malé galerii muzea PhDr. Josef Ženka, Ph.D., historik islámských zemí a islamolog, odborný asistent a tajemník Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Na pozvánce vidíme největší marocké město a přístav Casablancu s rozměrnou mešitou Hassana II., která byla dostavěna v roce 1993 a pyšní se 200 metrů vysokým minaretem. Jedná se o největší stavbu v zemi, která dokáže pojmout 25 000 věřících. Dalších 80 000 lidí se vejde na nádvoří. (Zdroj: Wikipedia)

Arabské jaro, demokratické léto a islamistický podzim

středa 6. února 2013 od 17 hodin, malá galerie muzea Celý článek...

Slánský poklad

Prvním pořadem našeho muzea v roce 2013 bude beseda s názvem "Slánský poklad". Setkání je odpovědí všem, kteří projevili svůj zájem o výstavu "Znovunalezený slánský poklad mincí z 16. století", která byla otevřena u příležitosti Dnů evropského dědictví. Poklad je zajímavý nejen svým původem či složením, ale též lidskými příběhy, které jsou s ním úzce spjaty. Pohled přírodovědce, který poklad mincí zpracovával po technické stránce nabídne doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc., vědecký pracovník a pedagog (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a VŠCHT v Praze). Pohled humanitní či historický poskytne numismatik a historik umění PhDr. Jiří Lukas (Muzeum hlavního města Prahy). Můžeme se tak těšit na zcela mimořádnou mezioborovou diskuzi. Vstupné je dobrovolné.

Malá galerie muzea 16. ledna 2013 od 17 hodin

Slánsky poklad Celý článek...

Hospodářské dvory na Slánsku

Přednáška Ing. Jan Žižky o hospodářských dvorech na Slánsku.

Hospodářské dvory na Slánsku

Malá galerie muzea 12. prosince 2012 od 17 hodin Celý článek...

Prof. František Bílek a starokladrubští koně

Na přednášce přiblížíme zájemcům osobnost prof. Františka Bílka – zakladatele české hipologie a zootechniky, významného přírodovědce a genetika, kterému byla v r. 2010 odhalena na slánském Masarykově náměstí pamětní deska. Bílkovu odkazu se soustavně věnuje Ing. Lenka Gotthardová, CSc., emeritní ředitelka Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Ta spolu s p. Jaromírem Bílkem připravila biografickou knihu „František Bílek – otec české hipologie a zootechniky.“ Knihu si budete moci na místě zakoupit, vstupné na přednášku je dobrovolné.

Prof. František bílek a starokladrubští koně

Přednáška a prezentace knihy, malá galerie muzea, středa 28. listopadu od 17 hodin
Celý článek...

Milan Hes: Antisemitismus v minulosti a dnes

V aktuální přednášce zaměří slánský historik Mgr. Milan Hes, Ph.D. svou pozornost na fenomén antisemitismu, tak jak se projevoval na českém území v průběhu 20. století. Sledovány budou především okolnosti, v jejichž případě nebyla nenávist proti židům dílem nacistické politiky, ale naopak měla své zdroje uvnitř prostředí ryze domácího. Do jaké míry byly česká politika a společnost náchylné k nákaze antisemitismu? Co nás z tohoto sociálně-patologického postoje ovlivňuje dodnes?

V závěru přednášky bude veřejnosti představena kniha
„Čekání na smrt“, kterou Milan Hes vydal v říjnu 2012 v pražském nakladatelství Epocha. Publikace mapuje osudy vězňů rodinného tábora českých židů v Osvětimi-Birkenau v letech 1943—1944. Zájemcům bude nabídnuta ke koupi za zvýhodněnou cenu.

Pozvánka Hes Antisemitismus v minulosti a dnes

středa 7. listopadu 2012, malá galerie muzea, vstupné dobrovolné Celý článek...

Okresní starosta Josef Hlaváček

O poslední středu měsíce dubna se v malé galerii muzea uskuteční přednáška učitele dějepisu na Obchodní akademii ve Slaném Mgr. Zdeňka Víška na téma "Okresní starosta Josef Hlaváček“.

Příspěvek je zaměřen na zhodnocení osobnosti Josefa Hlaváčka, který stál v čele slánského okresu v letech 1869—1903 a po kterém je mj. nazváno jedno ze slánských náměstí. Za tuto dobu prošlo Slánsko pozoruhodným společenským, ekonomickým a kulturním vývojem, jehož pozitivní důsledky jsou ve Slaném jasně zřetelné i dnes, více než 100 let, jež uplynuly od úmrtí tohoto významného regionálního politika. Součástí přednášky bude prezentace dobových i současných fotografií. Vstupné je dobrovolné.

visek prednaska

Malá galerie muzea, středa 25. dubna od 17 hodin Celý článek...

Cesty moderního umění

Všechny zájemce o výtvarné umění zveme do malé galerie muzea na přednášku akad. mal. Zdeňka Prokopa s názvem „Cesty moderního umění“. Povídat si budeme nejen o tom, co ještě je výtvarné umění a jakými směry se v uplynulém století ubíralo.

Připomeňme, že s abstraktními obrazy Zdeňka Prokopa se slánská veřejnost seznámila v květnu a červnu minulého roku v galerii slánského muzea na výstavě „Obrazy s hudbou“. Zdeněk Prokop, absolvent pražské Akademie výtvarných umění, se od 60. let dodnes věnuje převážně geometrické abstrakci, má však také bohaté zkušenosti s restaurováním i osvětovou činností.

Přednáška bude doplněna pestrým obrazovým materiálem. Vstupné je dobrovolné.

plakat prokop

Malá galerie muzea, středa 28. dubna od 17 hodin Celý článek...

Zkreslování a zamlčování historie jako častý fenomén v dějinách 20. století

Na první přednášce letošního roku promluví v prostředí muzea již dobře etablovaný slánský historik Mgr. Milan Hes a představí vzájemný vztah dějin a historické paměti. Autor si klade otázky po narůstajícím zájmu o paměť. V této souvislosti se rovněž snaží ukázat, že paměť vztah k minulému demokratizuje a významným způsobem tak rozšiřuje možnosti tematizace minulého i mimo oblast tradiční historiografie. Přednáška si všímá ovládání paměti v prostředí nedemokratických režimů, ale k úvaze rovněž předkládá hypotetické eventuality zneužití paměti v systémech demokratických. Zvláštní pozornost je věnována zkreslování paměti šoa. Příspěvek vychází z disertační práce, kterou autor obhajuje na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

book burning

Malá galerie muzea – středa 22. února od 17 hodin Celý článek...

Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století (historická konference)

Zveme Vás na čtvrtý ročník historické konference Slaný a Slánsko ve 20. století. Pro letošní rok bylo zvoleno téma „Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století“. Po předchozích tématech se tak obracíme k samým kořenům dějinného vývoje na Slánsku.

Konference plakát 2011

Sobota 5. listopadu, 9—16 hodin, Městské centrum Grand Celý článek...

Pákistán - země čistých

Tuto středu Vás zveme do malé galerie muzea na další z přednášek na exotické téma. Tentokrát půjde o u nás relativně málo známou islámskou republiku Pákistán. Promítání a odborný výklad (zajišťuje p. David Šifra, který v tomto státě řadu let žil) jsou samozřejmostí, přislíbena je i návštěva rodilého Pákistánce. Vstupné je dobrovolné.

Pakistan plakat

Malá galerie muzea ve středu 26. října od 17 hodin Celý článek...

Památková péče v praxi

V úterý 18. října Vás zveme na odborný seminář o památkové péči, který pořádáme spolu s všeobecně prospěšným sdružením Přemyslovské střední Čechy. Seminář je určený nejen pro majitele kulturních památek a zástupce obcí, ale i pro každého zájemce, kterému není jasná pravidla a organizování památkové péče. Dozvíte se např. jak se z budovy stává kulturní památka nebo jak o památkově chráněný objekt pečovat.

Památková péče v praxi

Malá galerie muzea 18. října v 16 hodin Celý článek...

Zmizelé Čechy - Slaný

Uvedení knihy "Zmizelé Čechy - Slaný"

V těchto dnech vychází nová kniha o Slaném z ediční řady Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka. Autory pozoruhodné publikace jsou PhDr. Vladimír Přibyl [odbor kultury MěÚ Slaný] a Ivana Hušáková [Vlastivědné muzeum ve Slaném]. Více o knize naleznete na webových stránkách památkové péče na Slánsku.

zmizelé čechy – slaný

Malá galerie muzea čtvrtek 30. června od 17 hodin Celý článek...

Osudy slánských židů

V neděli 26. června od 15 hodin Vás zveme na naučnou vycházku s výkladem, která navazuje na výstavu o koncentračních táborech a kterou jsme nazvali „Osudy slánských židů“.

Vedle pracovníků muzea se můžete těšit na zasvěcený výklad
Mgr. Blanky Rozkošné z Židovské obce v Praze; v tomto ohledu skutečně těžko hledat povolanější osobu – Mgr. Rozkošná se našemu regionu dlouhodobě věnuje, skvěle zná dějiny slánské židovské obce i slánské památky judaismu, které při vycházce navštívíte.

Vycházka začíná na výstavě ve slánském muzeu, pokračuje po vybraných objektech spjatých s židovským obyvatelstvem včetně obětí koncentračních táborů a končí na slánském židovském hřbitově.

Účast na vycházce je bez poplatku. Vstup na židovský hřbitov pouze s pokrývkou hlavy!

plakat_zide

Neděle 26. června od 15 hodin; naučná vycházka – začátek v 1. patře (výstavní síň) muzea Celý článek...

Odkrývání Pražské brány

Zveme Vás na přednášku na aktuální téma z oblasti archeologie, památkové péče či chcete-li historie obecně: již tuto středu od 17 hodin promluví Mgr. Jiří Unger (Archeologický ústav Akademie věd) o nedávných archeologických výzkumech ve Vinařického ulici ve Slaném, tedy v místech, kde až do 1. poloviny 19. století stávala slavná Pražská brána, pravděpodobně nejcennější zaniklá památka města, známá z mnoha reprodukcí, vedut, ale i odborných prací a učebnic architektury.

Výzkumy zahájené při akci revitalizace Vinařického ulice přinesly řadu nových informací, zájem veřejnosti o průběh vykopávek byl značný. Přednáška původně naplánovaná do malé galerie muzea tak bude velmi pravděpodobně přeložena do Kaple Zasnoubení Panny Marie v téže budově.

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 18. května v 17 hodin

Pražská brána

Celý článek...

V indickém chrámu

V INDICKEM CHRAMU Celý článek...

Přednáška o starých pověstech českých

Zveme na přednášku „Od Kristiána k Jiráskovi“ věnovanou vzniku a vývoji starých pověstí českých, které jsou jedním z pilířů české národní identity.

Příspěvek přednese pravděpodobně nejfundovanější odborník na tuto problematiku v Čechách – PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze.

Petr Mašek je současně hlavním autorem probíhající velkolepé výstavy „Staré pověsti české“ v historické budově Národního muzea (kde ostatně můžete shlédnout i předměty zapůjčené ze Slaného spjaté se Slaným pramenem a legendárním knížetem Nezamyslem) a autorem nové knihy „Prastaré pověsti české“.

Malá galerie muzea středa 6. dubna v 17 hodin

plakat povesti obr

Celý článek...

Vyznavači anděla páva

plakat vyznavači anděla páva

V rámci projektu "Divokým Kurdistánem" Celý článek...

Kurdistán očima Jiřího Dědečka

Plakát – Kurdistán očima Jiřího Dědečka

V rámci projektu "Divokým Kurdistánem" Celý článek...

Vydejte se s námi Divokým Kurdistánem!

V galerii muzea (2. patro) zahajujeme originální a neobvyklou výstavu „Divokým Kurdistánem“. Výstava vychází z poutavých fotografií dvojice studentů z jejich dobrodružné pouti po severním Iráku a Turecku. V moderně pojaté expozici uvidíte mj. místní kroje, ukázky výtvarného umění, tradiční koberce či uslyšíte kurdskou lidovou hudbu.

Výstava bude doplněna informacemi o klíčových tématech kurdské kultury. Na samotné vernisáži budete moci kromě vyprávění rodilých Kurdů a zmíněných studentů slyšet živou kurdskou hudební produkci či ochutnat místní speciality. Hlavním partnerem projektu je mezi jinými Kurdské občanské sdružení, které výrazně pomohlo také s přípravou níže uvedených
doprovodných akcí.

Srdečně zveme především milovníky exotiky, dobrodružné duše a vůbec všechny zvídavé návštěvníky, kteří si na výstavě mohou doplnit informace o tak pozoruhodné, a přitom dnes tak často opomíjené kultuře "největšího národa světa bez vlastního státu"!

Galerie muzea v sobotu 5. března v 15 hodin


Čtvrtek 10. března v 10.30 hod.: Kurdistán – přednáška pro studenty (aula gymnasia)

Pátek 11. března v 19.30 hod.: Viděl jsem Slunce – česká premiéra kurdského filmu (městské kino)

Čtvrtek 17. března v 18 hod.: Kurdistán očima Jiřího Dědečka - beseda okořeněná písničkami známého českého hudebníka, básníka, spisovatele a překladatele (Kaple Zasnoubení Panny Marie v budově muzea)

Čtvrtek 24. března v 17 hod.: Vyznavači anděla páva – promítání dokumentu o kurdském náboženství a povídání o kurdské kultuře (Malá galerie muzea)


Divokým Kurdistánem - plakát
Celý článek...

Smrt a znovuzrození

Ve čtvrtek 17. února se od 19 hod. můžete těšit na přednášku Smrt a znovuzrození věnovanou jednomu z klíčových témat z okruhu Buddhismu Diamantové cesty. V Malé galerii muzea přednáší p. Radek Růžička.

Vstupné 50 Kč.

Buddha

Malá galerie muzea 17. února v 19 hodin Celý článek...

Karel Hynek Mácha a Slánsko

Přednáška Mgr. Zdeňka Víška, učitele českého jazyka na Obchodní akademii ve Slaném, konaná u příležitosti 200. výročí narození básníka a romantika Karla Hynka Máchy. Vyprávění bude spojeno s prezentací dobových vyobrazení a fotografií. Budou rovněž představeny motivy spojující osobnost tohoto největšího českého básníka se slánským regionem.

Karel Hynek Mácha

Malá galerie muzea 10. listopadu 2010 v 17 hodin Celý článek...

Slaný a Slánsko v letech 1939—1945

Historická konference.
Konference bude zahájena v 9.00, ukončení je plánováno na 16.00 hodin. Program bude rozdělen do dvou bloků (9.00—12.00, přestávka na oběd, 13.00—16.00), během kterých bude dostatek prostoru na diskusi, včetně přestávky na občerstvení.

Slaný a Slánsko v letech 1939—1945

Městské centrum Grand, sobota 6. listopadu 2010 v 9.00 hodin Celý článek...

Výtvarné umění a národopisný žánr ve sbírkách Vlastivědného muzea


Malá galerie muzea středa 20. října v 17 hodin

Přednáška kurátorky národopisných sbírek Vlastivědného muzea
Mgr. Magdaleny Petrincové

Výtvarné umění a národopisný žánr ve sbírkách Vlastivědného muzea Celý článek...

Osudy Martinické bible


Malá galerie muzea, pondělí 18. října v 17 hodin

Beseda s restaurátorem a odbornými pracovníky
Knihovny Akademie věd ČR a prezentace faksimile knihy s nejstarším vyobrazením upálení Mistra Jana Husa.

V návaznosti na probíhající výstavu věnované Martinické bibli a již proběhlé Slánské rozhovory Vás zveme na besedu s restaurátorem Martinické bible akad. mal. Davidem Frankem, vedoucí Knihovědného oddělení Knihovny AV ČR PhDr. Anežkou Baďurovou a kurátorkou výstavy Mgr. Dagmar Hartmanovou.

Vedle předvedení faksimile (tj. věrné kopie) Martinické bible se dozvíte zajímavé informace o restaurování starých rukopisů, o tom, čím je bible zajímavá a mimořádně cenná i jakým způsobem putovala z 15. století přes smečenský zámek až do New Yorku.

Celý článek...

Slánské rozhovory o české husitské reformaci

Leitmotivem letošního přednáškového cyklu "Slánské rozhovory 2010" bude česká husitská reformace. V Kapli Zasnoubení Panny Marie v budově muzea budeme moci vyslechnout řadu zajímavých příspěvků, které se tohoto tématu nějakým způsobem dotýkají. Vystoupí renomovaní odborníci z řad historiků i historiků umění, archeologové, teologové, literární vědci a další.

Celodenní program bude doplněný hned třemi poutavými výstavami -
Kniha knih (nejstarší bible ze sbírek Vlastivědného muzea, expozice přímo v kapli muzea), Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století (zahájení výstavy proběhne v rámci Slánských rozhovorů) a konečně již probíhající výstava věnovaná slánskému historikovi Rudolfu Urbánkovi, který se daným obdobím intenzivně zabýval.

Slánské rozhovory zahájí starosta města
RNDr. Ivo Rubík spolu s Prof. ThDr. Janem Blahoslavem Láškem, děkanem Husitské teologické fakulty UK.

Završením dne bude v 15.30 ekumenické setkání zástupců různých církví a pěvecké vystoupení slánského Husova sboru.

Slánské rozhovory o české husitské reformaci

Fotogalerie

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 5. října v 9.30 hodin Celý článek...

Otčenáš a síla modlitby


Celý článek...

Sochař Václav Nejtek a Slaný


Vlastivědné muzeum ve Slaném zve na vycházku s odborným výkladem po slánských památkách, které jsou prostřednictvím uměleckých děl spojena s významným umělcem – sochařem Václavem Nejtkem.
Sraz účastníků procházky je před muzeem.

28. srpna 2010 v 14 hodin

Pomníky obětem světových válek na Slánsku

V listopadu 2009 proběhl druhý ročník konference Slaný a Slánsko ve 20. století, tentokrát pod názvem "Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století". Jeden z příspěvků "Památky obětem světových válek" byl věnován vzpomínce vojákům, kteří ve válkách položili své životy.

Celý článek...

Sochař Václav Nejtek a Slaný


Vlastivědné muzeum ve Slaném zve na vycházku s odborným výkladem po slánských památkách, které jsou prostřednictvím uměleckých děl spojena s významným umělcem – sochařem Václavem Nejtkem.
Sraz účastníků procházky je před muzeem.

2. července 2010 v 14 hodin

Učňovské školství

Přednáška Ireny Veverkové

Malá galerie slánského muzea 12. května v 17.00 hodin Celý článek...

Čeněk Chyský: Slánský velocipedistický spolek

Přednášková síň Vlastivědného muzea 17. března v 17 hodin

Celý článek...

Ivan Krasko a Slánsko

Výstava s přednáškou o jeho životě a básnické tvorbě na přelomu 20. století.

V penzionu Na Sadech 15. března v 15 hodin Celý článek...

Yad Vashem – izraelský památník holocaustu

Přednáška Mgr. Milana Hese o jeruzalémském památníku Yad Vashem. Ve svém výkladu se bude věnovat také nezbytným dějinným přesahům holocaustu, vzpomínkám přeživších i stále existujícímu antisemitismu. Přednáška bude doplněna promítnutými obrázky.

Mgr. Milan Hes
se v současné době připravuje na obhajobu doktorátu v Ústavu českých dějin FF UK. Jeho práce se zabývá historií paměti holocaustu.


Malá galerie muzea 17. února 2010 v 17 hodin Celý článek...

Kultura východních národů

Přednáška PhDr. Jiřího Šímy na téma „Kultura východních národů“.
Doktor Šíma pracoval v diplomatických službách v Asii. Po návratu do Čech založil v nedalekých Ledcích Malé asijské muzeum.

Malá galerie muzea 20. ledna 2010 v 17 hodin Celý článek...

Českou vánoční mší 1919 to začalo a nekončí…

Přednáška patriarchy Československé církve husitské ThDr. Tomáše Butty.

Malá galerie muzea 16. ledna 2010 v 16 hodin

Celý článek...

Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století

Historická konference
V Městském centru Grand uskuteční již II. ročník Historické konference. V letošním roce proběhne pod názvem Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století.
Konferenci moderuje PhDr. Michal Pehr


Městské centrum Grand 7. listopadu v 9 hodin

Fotogalerie Celý článek...

Výstavní projekty a umění přelomu 19. a 20. století v Evropě

Přednáší Mgr. Magda Petrincová


Malá galerie muzea 21. října v 17 hodin

Slánské rozhovory 2009

Novorenesance – východiska a realizace
Tradiční setkání bude zahrnovat dva bloky: první – východiska, připomene antické kořeny a následnou tradici antického umění v české architektuře. Druhá část – realizace, bude věnována novorenesanční architektuře, zastavíme se u památek ve Slaném, Vodňanech a Plzni – u staveb, které jsou spjaty se jmény Rudolfa Štecha, Mikoláše Alše a Josefa Bosáčka. (podrobnosti)

Kaple Zasnoubení Panny Marie, úterý 6. října 2009 od 9.30 hodin

Program

Celý článek...

Wilsonova třída ve Slaném

V malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném bude přednášet Mgr. Jan Čečrdle o historii Wilsonovy třídy. (pozvánka)

15. září v 17 hodin

Václav Nejtek a Slaný

Vycházka
3. července 2009 v 14 hodin sraz před muzeem Celý článek...

Václav Nejtek a Slaný

Vycházka
20. června 2009 v 14 hodin sraz před muzeem Celý článek...

Loutkové divadlo ve Slaném

Přednáška Mgr. Olgy Judlové (Fotogalerie)
Malá galerii muzea 27. května v 17 hodin Celý článek...

Tibetský buddhismus na Západě

Dny tibetské kultury
Jan Matuška
Přednáška o tibetském buddhismu na Západě.

Malá galerie Vlastivědného muzea ve Slaném 31. března v 18 hodin

Fotogalerie Celý článek...

Vojno povol!

Poslední boje a rozpad Rakouska-Uherska v roce 1918
Přednáška na téma výstavy Vojáci ze zemí Koruny české v 1. sv. válce
Ing. Josef Fučík

Malá galerie muzea 25. března v 17 hodin

Fotogalerie
Celý článek...

Mongolsko v minulosti a dnes

Přednáška PhDr. J. Šímy – budování muzea v Ledcích

Malá galerie muzea 18. února v 17 hodin

Přednáška k 60. výročí příchodu řeckých dětí do ČSR

Ing. E. Papadopulus

Malá galerie muzea 23. ledna v 17 hodin

Profesoři gymnasia

Přednáška PhDr. Václava Mouchy

Malá galerie muzea 19. listopadu v 17 hodin

Květena na Slánsku

Přednáška Mgr. Lukáše Krinke
Malá galerie muzea 15. října v 17 hodin

Slánské rozhovory 2008

Piaristé v Čechách a na Moravě (Pozvánka)

7. října v 10 hodin bývalá kolejní kaple piaristů ve Slaném Celý článek...

Slaný a Slánsko ve 20. století

Konference.

27. září 2008 Městské centrum Grand ve Slaném Celý článek...

Piaristická knihovna ve Slaném

Přednáška Mgr. Jana Kašpara
Malá galerie muzea 25. června 2008 od 17 hodin

Vlastimil Kybal , diplomat a spisovatel

Zahájení výstavy a přednáška

Pozvánka


Výstavní sál muzea 13. června 2008 od 10 hodin

Výstava potrvá do 30. září 2008

Publikace ke stažení Celý článek...

Václav Nejtek a Slaný

Vycházka
5. června 2008 od 14 hodin sraz před muzeem Celý článek...

Literární toulky po Slánsku

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Malá galerie v přízemí muzea 22. května 2008 od 17 hodin

Z antických zajímavostí

Mgr. Jan Čečrdle
Malá galerie muzea 19. března 2008 od 17 hodin

Ostrostřelecký sbor ve Slaném

Přednáška B. Frankové
Malá galerie muzea 20. února 2008 v 17 hodin
Celý článek...

Slánské kroniky

Přednášku Mgr. Olgy Judlové
Malá galerie muzea 23. ledna 2008 v 17 hodin